Shandar Robert Kooij Financieel Advies gerectificeerd door de AFM: de feiten

Vrijdag 6 September 2013, bron: Grondontwikkeling Nederland

Shandar Robert Kooij (en Kooij Financieel Advies) worden op het internet vaak genoemd. Zoekmachines geven veel hits in negatieve zin doordat de AFM ooit ten onrechte een waarschuwing tegen Shandar Kooij heeft uitgebracht, die later weer is ingetrokken, althans hersteld. Hieronder staat beschreven wat er precies is gebeurd. Het zal blijken dat als je goed kijkt naar wat er echt is gebeurd, de hits op internet geen recht doen aan de goede naam van Shandar en hem geen echt verwijt valt te maken.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren in Nederland. Daar valt ook onder de markt van het aanbieden van beleggingsobjecten. Beleggingsobjecten zijn -kort samengevat- zaken die aan consumenten worden aangeboden met een rendementsvooruitzicht en waarbij de koper zelf uiteindelijk de zaak niet zal gaan beheren. Het aanbieden van deze beleggingsobjecten in Nederland zonder vergunning van de AFM of vrijstelling is verboden.

Het dient benadrukt te worden dat deze gehele zaak niet in verband met Grondontwikkeling Nederland staat. Grondontwikkeling Nederland B.V. biedt namelijk geen beleggingsobjecten aan, zodat een verbod niet van toepassing is. Advocatenbureau Warendorf heeft dit in een adviesdocument uiteengezet en verduidelijkt. Dit document vindt u hier.

Ook het bemiddelen in beleggingsobjecten, waarvoor geen vergunning is afgegeven, is verboden. De AFM had eind 2008, naar aanleiding van een lopend onderzoek naar een aanbieder van beleggingsobjecten, het vermoeden dat Shandar Kooij voor die aanbieder bemiddelde. De AFM heeft vervolgens begin 2009 aan Shandar Robert Kooij gevraagd om informatie over zijn activiteiten. Shandar Robert Kooij heeft daarop volledige openheid van zaken gegeven. De AFM kreeg in de correspondentie met Shandar Kooij de indruk dat hij (onder de naam Kooij Financieel Advies) niet zozeer bemiddelde, maar zelf beleggingsobjecten aanbood, zonder dat er sprake was van een vergunning of een vrijstelling. Op 25 mei 2010 uiteindelijk heeft de AFM besloten om tegen Shandar Kooij een openbare waarschuwing uit te vaardigen wegens het aanbieden van beleggingsobjecten, zonder daartoe over de vereiste vergunning te beschikken. Op 2 juni 2010 is deze waarschuwing gepubliceerd op de website van de AFM.

Uiteraard heeft Shandar Robert Kooij hiertegen bezwaar gemaakt. Na afloop van deze procedure kwam de AFM na heroverweging tot de conclusie dat Shandar Kooij misschien wel beleggingsobjecten had aangeboden, maar dat er geen sprake was van een overtreding van de wet omdat hij achteraf aan de vereisten voor een vrijstelling bleek te voldoen. De AFM schrijft op haar website: "Het uitvaardigen van deze waarschuwing is in dit geval niet opportuun geweest."

Daarmee was de kous niet af. Tijdens de correspondentie tussen Shandar Kooij en de AFM over het al dan niet aanbieden van beleggingsobjecten, bleef een vraag van de AFM openstaan over haar vermoeden dat Shandar Kooij in de periode voor eind 2008 had bemiddeld. De AFM wilde de administratie van Shandar Robert Kooij over de vermeende bemiddeling. Shandar Kooij was echter in de veronderstelling dat deze niet langer opportuun was (het ging de AFM kennelijk om aanbieden en niet om bemiddelen). Ten onrechte: de AFM heeft Shandar Kooij op 29 oktober 2010 een last onder dwangsom opgelegd om die informatie te verstrekken, waar Shandar Kooij niet op heeft gereageerd. In november 2010 stond vast dat Shandar Robert Kooij al voor EUR 80.000 aan boetes had verbeurd. Shandar Kooij is heeft een betalingsregeling afgesproken en EUR 20.000 voldaan. Vervolgens heeft hij om kwijtschelding van het hele bedrag gevraagd, waar de AFM niet aan wilde voldoen. Wederom is Shandar Kooij een bezwaarschriftenprocedure begonnen tegen de AFM, nu over de weigering om hem de boete kwijt te schelden. Het was inmiddels gebleken dat Shandar Robert Kooij in het geheel niet over de verzochte administratie over bemiddeling beschikte en dat voor zover er sprake van was van administratie, deze al in het bezit was van de AFM. Tijdens de bezwaarschriftenprocedure is dit ook door de AFM vastgesteld, maar de boete is niet kwijtgescholden omdat Shandar Kooij niet voldoende inzicht had gegeven in zijn financiële draagkracht, een door de AFM nader gestelde voorwaarde om te kunnen kwijtschelden. Shandar Robert Kooij heeft vervolgens hoger beroep aangetekend bij de rechtbank in Rotterdam, maar heeft dat weer ingetrokken toen bleek dat de AFM de rest van dwangsom inmiddels had laten verjaren.

Samenvattend heeft Shandar Robert Kooij niet in strijd met de wet beleggingsobjecten aangeboden en, zij het laat, aan de informatieverzoeken van de AFM voldaan. De hits op het internet doen geen recht aan de goede naam van Shandar Kooij.Terug naar het nieuwsoverzicht